Cursos de formació per preparar els nivells de català amb les següents finalitats:

- Obtenir una certificació de formació bàsica de 20 hores.

- Obtenir una certificació de formació bàsica de 30 hores. També per residència. 

- Obtenir una certificació de formació específica de 45 hores. També per residència. 

- Preparar la prova lliure de caràcter oficial. 

Ayuda con Buscar cursos

NIVELL BÀSIC DE CATALÀ A2

En el nivell bàsic (A2) 

L'aprenent ha de ser capaç de comprendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i expressions més usuals en situacions comunicatives bàsiques quotidianes que comportin un intercanvi d’informació directe sobre temes personals, familiars i habituals (informació personal i familiar, compres, geografia local, ocupació).


OBJECTIUS GENERALS

Els objectius generals del nivell bàsic se centren en el desenvolupament de les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. En acabar el nivell bàsic l'aprenent ha de ser capaç de:

  • Comprendre les frases i les expressions més usuals en relació amb les necessitats comunicatives bàsiques (informacions personals, familiars, sobre compres, geografia local, ocupació…)
  • Comunicar-se en situacions quotidianes senzilles, que comportin un intercanvi d’informació directe, sobre temes familiars i habituals. 
  • Descriure, de manera senzilla, experiències, aspectes del propi bagatge cultural i de l’entorn immediat, en relació amb les seves necessitats immediates. 
  • Utilitzar les estructures lingüístiques i el vocabulari bàsics que acompleixin les funcions lingüístiques fonamentals (agrair, saludar, demanar…). A aquestes capacitats, s’hi sumen les habilitats estratègiques de compensació que permeten suplir les limitacions que l’aprenent té en la nova llengua, tot fent actuar l’interlocutor com a element reparador del discurs. L’aprenent s’haurà d’iniciar en el coneixement de la societat i la cultura catalanes, principalment, pel que afecta al comportament comunicatiu dels parlants.

Profesor: Núria López

NIVELL ELEMENTAL B1 CATALÀ

OBJECTIUS GENERALS DE NIVELL 

En aquest nivell l’aprenent haurà de consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna. En acabar el nivell elemental l'aprenent ha de ser capaç de:

• Comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. 

• Fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. 

• Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. 

• Descriure fets, experiències, somnis, desitjos i propòsits, i justificar les pròpies opinions de manera breu. 

• Redactar textos no gaire complexos, produïts en situacions comunicatives properes, en el registre adequat a les situacions familiars o socials. 

• Adquirir el vocabulari i les estructures lingüístiques relatives als contextos dels nous àmbits d'ús de la llengua (laborals, culturals…).

 Pel que fa a les habilitats estratègiques, l’aprenent ha de desenvolupar una certa autonomia comunicativa, evitant les pròpies llacunes fent circumloquis o paràfrasis. L’aprenent haurà d’ampliar el coneixement de la cultura autòctona, pel que afecta al seu comportament comunicatiu, cosa que li permetrà adequar-se millor a la situació socia

NIVELL INTERMEDI DE CATALÀ B2

Objectius generals 

En assolir el nivell intermedi, l’aprenent ha de tenir una competència comunicativa que li permeti afrontar un ventall força ampli de situacions de comunicació amb prou independència per no haver de confiar en estructures ni fórmules fixades ni haver de limitar-se a intervencions breus. S’ha de poder expressar oralment i per escrit en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables. Més concretament, ha ser capaç de:

• Construir textos segons les formes d’organització textual descriptiva, narrativa i directiva, en diferents gèneres textuals. Igualment, ha de saber expressar el seu punt de vista sobre temes diversos, exposar els avantatges i els inconvenients de diverses opcions i fer-ho de manera clara. 

• Adaptar el que diu i la manera de dir-ho a la situació i al destinatari, tot adoptant el nivell de formalitat adequat. Igualment, s’ha de saber adaptar als canvis de tema i de to que es vagin produint. 

• Comprendre el sentit general, la informació principal i els detalls concrets de textos orals d’extensió diversa pronunciats en un registre col·loquial o de formalitat mitjana, així com deduir-ne els significats no explícits. 

• Parlar mitjançant intervencions breus i conversar sobre temes d’interès general i temes relacionats amb els seus interessos o la seva àrea professional, en un registre mitjanament formal o col·loquial. S’ha d’expressar amb un grau acceptable de correcció i fluïdesa, ha d’utilitzar un vocabulari variat i ha de saber organitzar i regular el discurs. 

• Iniciar, mantenir i acabar una conversa utilitzant els torns de paraula de manera eficaç, segons la finalitat comunicativa. I utilitzar recursos per guanyar temps i mantenir la paraula mentre formula el que vol dir. 

• Entendre el contingut textual, globalment i detalladament, en un ampli ventall de textos escrits de caràcter no especialitzat, mitjançant l’aplicació d’estratègies de lectura diverses i d’acord amb un objectiu. Igualment, ha de ser capaç de saber inferir informació i els punts de vista i les actituds de l’emissor. 

• Escriure textos descriptius, narratius i directius de caràcter no especialitzat relacionats amb els àmbits familiar i social. Els textos han de presentar una estructura coherent i han d’estar redactats amb una correcció gramatical i ortogràfica acceptables. Les idees han d’estar clarament cohesionades i l’expressió s’ha d’adequar a la situació comunicativa.

NIVELL DE CATALÀ SUFICIÈNCIA C1

Objectius generals 

En assolir el nivell de suficiència, l’aprenent ha de tenir una competència comunicativa que li permeti comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social. Ha de tenir un bon domini de la llengua general i s’ha de poder expressar amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Més concretament, ha de ser capaç de:

• Produir textos clars i ben estructurats tractant temes complexos, i saber desenvolupar punts concrets de manera elaborada, amb idees complementàries, justificacions i exemples pertinents a fi d’arribar a una conclusió adequada. Ha de conèixer i saber aplicar les diferents formes d’organització textual (descriptiva, narrativa, directiva, argumentativa i expressiva) i saber-les combinar. 

• Adaptar-se a diferents rols socials propis dels àmbits esmentats de manera flexible i eficaç. Ha de saber escollir l’estil, la varietat lingüística i el nivell de formalitat adequats a les circumstàncies. 

• Comprendre textos orals, llargs i complexos, d’una àmplia gamma de temes. Ha de comprendre la intenció comunicativa de l’emissor, les idees principals, les secundàries i les no formulades explícitament, en textos formals sobre temes d’interès general i en textos específics de divulgació pronunciats en llengua estàndard, així com les idees principals i les secundàries en textos pronunciats en les diferents varietats geogràfiques. 

• Parlar de manera flexible i eficaç per expressar idees i opinions i per desenvolupar temes complexos amb finalitats diverses (negocis, lleure, amistat, voluntariat, esports...) i ha de saber relacionar la seva aportació amb el discurs d’altres interlocutors. S’ha d’expressar amb fluïdesa, amb un vocabulari ric i precís i amb una correcció suficient, i també ha de saber organitzar i controlar el discurs, que ha de resultar comunicativament eficaç. També ha de saber superar els possibles buits de significat mitjançant circumloquis, paràfrasis, definicions, explicacions o autorectificacions. 

• Entendre textos escrits amb finalitats i graus de formalitat diversos: textos literaris o basats en fets, articles sobre temes d’interès general i temes específics de divulgació o de la seva àrea professional, escrits en diferents varietats geogràfiques i en varietat estàndard. N’ha de comprendre les idees principals, les secundàries i els significats no formulats explícitament (la intenció comunicativa, els dobles sentits, el punt de vista, l’actitud de l’emissor...). També ha de saber captar l’organització del text, valorar-ne la precisió, la riquesa lèxica i l’interès temàtic.