Curs de preparació a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys i 45 anys. 

Ayuda con Buscar cursos

Llengua catalana +25

Assignatura per treballar els continguts curriculars que presenten les competències que cal dominar per superar la prova oficial d'accés a la universitat per majors de 25 anys. 

Llengua castellana +25

Esta materia tiene como objetivo conocer los aspectos gramaticales del español, dominar la ortografía y mejorar la composición de texto junto a la comprensión lectora. Te dará las herramientas necesarias para poder superar la prueba de acceso. 

English +25

En aquest curs es preparen els continguts de gramàtica, lectura i comprensió requerits per les proves i es realitzen altres activitats de vocabulari i escriptura per poder afrontar amb major domini de la llengua l'examen. 

Comentari de text

Aquest curs busca donar estratègies per poder realitzar comentaris de text i també per preparar l'examen de la prova d'accésa la universitat +25/+45. 

Física

Matèria per treballar els continguts de la prova d'accés a grau universitari. 

Matemàtiques

Curs de preparació a la prova lliure d'accés a la universitat per majors de 25 anys.