Help with Search courses

COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA PAP

Curs destinat a treballar els continguts que poden aparèixer a les proves PAP en la competència logicomatemàtica. 

- Competència logicomatemàtica:

  • La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

Teacher: Núria López

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA PAP

Assignatura destinada a adquirir les competències lingüístiques i comunicatives requerides per poder superar l'examen de les proves PAP (per accedir a un grau universitari). 

- Competència comunicativa i raonament crític: 

  • La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
  • La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Teacher: Núria López