Help with Search courses

Gamificació? Aprendre jugant

Aprendre jugant és més divertit i significatiu pels alumnes. Però, com ens ho fem a l'aula? L'objectiu del curs és donar eines específiques per utilitzar l'eina del joc com un recurs més en el dia a dia de l'aula. Estàs preparat per jugar? Et toca!

La màgia de la cooperació

Les metodologies basades en el treball col·laboratiu i cooperatiu són força conegudes i també els seus beneficis. Llavors, per què no és una pràctica extesa entre tot el professorat. Aquest curs intenta fer una reflexió sobre aquesta qüestió i d'altres que tenen a veure amb les metodologies cooperatives. A partir del treball en equips docents es realitzaran propostes tant d'anàlisi crítica com d'aplicació a les pròpies aules (convencionals i virtuals). 

Educació emocional. Una nova perspectiva.

És ben sabut per tots que l'educació emocional porta anys essent un dels aspectes punters de la innovació educativa de les darreres dècades. En aquest curset,s'intenta donar una nova perspectiva de caràcter integrador i interdisciplinar. Amb la finalitat que el curs sigui eminentment pràctic, es dividirà en dues parts: una retrospectiva històrica dirigida a conèixer pràctiques de l'educació emocional més habituals, i una altra, dirigida a la creació d'una xarxa de recursos propis a partir del treball cooperatiu entre professionals de diferents especialitats. 

Breakbrains. Una eina per l'ESO

Actualment, existeix una gran diversitat d'alumnes a l'aula. Tot i que cadascun d'ells té els seus trets distintius, una cosa hi ha en comú: a tots els encanten els espais entre classe i classe. Aquest curs està pensat per presentar una sèrie de propostes que faciliten l'activació després de les aturades entre classe i classe o també, per l'amenització d'aquests espais. Els breakbrains poden ser una eina molt útil no només per a la concentració, sinó també per la millora de les relacions entre totes les persones que entren a l'aula, a banda de ser una eina d'aprenentatge motivadora. 

La psicomotricitat com a eina a l'educació secundària

La psicomotricitat pot esdevenir una eina molt útil en totes les etapes de la vida. En aquest cas, ens centrarem en quins beneficis pot tenir en l'etapa de l'educació secundària. A través d'un breu recorregut per la història recent de la psicomotricitat i les pràctiques fonamentades d'altres professionals descobrirem què ens pot aportar la psicomotricitat en l'etapa. A més, es realitzarà un projecte a partir de noves propostes i la creació d'una sessió pròpia. 

Els trastorns de la infància en la llar d’infants

En aquest curs es vol proporcionar una formació teòrica de diferents trastorns i facilitar estratègies i recursos pràctics per a la prevenció i intervenció a l’aula amb alumnes amb aquestes característiques: retard global, trastorn motor, plurideficiència, trastorn de conducta i/o emocional, trastorn de relació i comunicació, autisme i trastorn del llenguatge.