Les matèries d'aquest curs estan dirigides a preparar els continguts de la prova d'accés a Grau Superior oficial. 

Help with Search courses

Llengua catalana GS

Curs de preparació a la prova d'accés a grau superior. En aquesta matèria es treballaran aspectes de gramàtica, comprensió i ortografia, entre altres aspectes propis del lèxic. 


Lengua castellana GS

Curs de preparació a la prova d'accés a grau superior (FP). 

Esta materia quiere dar conocimientos para poder superar la prueba de acceso. Para ello se trabajarán tanto la comprensión como la composición de textos, pasando por la ortografía, la gramática o la semántica. 


Anglès GS

Curs de preparació a la prova d'accés a grau superior (FP). 

En aquesta assignatura es donaran recursos per poder superar les diferents parts de la prova: la part de comprensió lectora, de gramàtica i de composició.

Matemàtiques GS

Curs de preparació a les proves d'accés a grau superior (FP)

La superació de la prova de matemàtiques requereix dominar i conèixer els procediments matemàtics fonamentals i aquesta matèria pretén aportar-los a l'estudiant. 

Física

Curs de Física dirigit als alumnes que es volen presentar-se a les proves lliures d'accés a grau superior. 

Tecnologia industrial

Assignatura optativa pels alumnes que es volen presentar a la prova d'accés a grau superior lliure. 

Psicologia i Sociologia

En aquesta assignatura treballaràs els diferents continguts relacionats amb la Psicologia i la Sociologia susceptibles d'aparèixer a la prova lliure d'accés a grau superior.

Teacher: Núria López

Geografia

Matèria en la que es treballa el contingut de l'optativa per les proves d'accés a grau. 

Fonaments de les arts i dibuix

Assignatura per preparar la prova específica per l'alumnat que vol accedir a la prova d'accés de Grau Superior d'itinerari d'arts i disseny. 

En aquesta es tracten els diferents moviments artístics contemporanis i també  algunes estratègies de dibuix tècnic per poder afrontar la prova artística.