Cursos dirigits a accedir a la universitat.

Help with Search courses

Entrevista personal

En aquesta assignatura donarem algunes propostes per poder realitzar una entrevista personal així com també la preparació d'una carta de presentació per a optar a una plaça d'universitat. 

Comentario de texto

En aquest curs es treballen els aspectes bàsics per a dominar el comentari de text. Des de les estratègies per entendre un text com per identificar les seves idees per després tractar-les. 

Lengua castellana

Esta asignatura trata de aportar herramientas necesarias para dominar la lengua a nivel ortográfico y gramatical. Se tratarán otros aspectos fundamentales del español como son la comprensión lectora, el léxico o la composición de textos. 

Llengua catalana

Durant aquest curs aprendràs a dominar les normes de la llengua i també aprendràs estratègies de comprensió, ortografia, gramàtica i composició textual. Et serviran per poder superar la prova d'accés.