Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Preparació en Prova d'Aptitud Personal (PAP) MESTRES

                                                                  

Les proves PAP de MESTRES estan dirigides a aquells alumnes que volen accedir al Grau en Magisteri de qualsevol universitat de Catalunya.

Estan dirigides a valorar el nivell dels futurs docents i és obligatòria per poder accedir a aquestes carreres.

Les proves es fan a l'abril. Per això, CENAP ofereix la preparació a les proves de manera virtual, a través del nostre campus i de manera presencial al centre de Calella.

Presentació a la prova ordinària de l'abril:

 • Calendari del curs: Del 6 de novembre de 2024 al 30 de març de 2024
 • Matrícula: S'obrirà cada mes una convocatòria. Es recomana invertir un mínim de 3 mesos en el curs.
 • Modalitat: Online i presencial

En la modalitat virtual disposareu d'accés al campus de CENAP 24/7 amb els continguts de les matèries, activitats per practicar i exàmens d'altres anys. S'assignarà un tutor que farà el seguiment de la vostra evolució.

En la modalitat presencial, les classes es realitzaran els dissabtes de 10h a 13h. 

  Presentació a la prova extraordinària de juliol:

  • Calendari del curs: Del 25 de juny al 14 de juliol de 2024
  • Matrícula: A partir del dia 20 de maig de 2024
  • Modalitat: Presencial. Grups reduïts presencials en horari de matins dissabtes de 10h a 13h

  La prova consisteix en dues parts amb els següents objectius:

  * Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCIRC).

  - Comprendre textos i interpretar la seva informació.

  - Elaborar textos a partir d'un tema donat o d'actualitat.

  - Composar textos amb les propietats textuals.

  - Dominar el sistema lingüístic i la justificació del seu ús.

  - Dominar la correcció per fer textos breus expositius i argumentatius.

  * Competència Logicomatemàtica (CLOM)

  - Comprendre i resoldre activitats de numeració i càlcul, relació i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar.

  - Resoldre problemes i situacions d'aplicació d'aquests continguts.

  - Mostrar capacitat de raonar i analitzar críticament els resultats obtinguts.


  Per assolir aquests objectius generals, el curs facilitarà eines als alumnes de manera que els puguin aplicar a la prova tant teòrics com pràctics. Donarem molta importància a la realització d’activitats pràctiques i als simulacres d’exàmens amb proves d’anys anteriors.

  *Encara no estan publicades les dates per al curs 2023-2024

  CALENDARI DE MATRICULACIÓ I DIA DE LA PROVA PAP 2023

  Convocatòria ordinària

  • Matrícula: del 17 de febrer a l'1 de març de 2023
  • Dia de la prova: 15 d'abril de 2023

  Convocatòria extraordinària

  • Matrícula: del 12 al 20 de juny de 2023
  • Dia de la prova: 19 de juliol de 2023

  Superació de les proves PAP

  La qualificació final de la PAP és Apte o No apte. La PAP es considera superada quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquessta qualificació final s'obté de la mitjana aritmètica d'ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida.

  Podeu tenir més informació al següent enllaç https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/pap-educacio-infantil-primaria/