Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Preparació en Prova d'Aptitud Personal (PAP)

Les proves PAP estan dirigides a aquells alumnes que volen accedir al Grau en Magisteri de qualsevol universitat de Catalunya.

Estan dirigides a valorar el nivell dels futurs docents i és obligatòria per poder accedir a aquestes carreres.

Les proves es faran el 27 d'abril. Per això, CENAP ofereix la preparació a les proves en un curs intensiu:

Del 4 de març al 8 d'abril de 2019

Dilluns de 10h a 13h en modalitat presencial

La prova consisteix en dues parts:

- Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCIRC). Aquesta fase té els següents objectius generals:

▪ Comprendre textos i interpretar la seva informació.

▪ Elaborar textos a partir d’un tema donat o d’actualitat.

▪ Composar textos amb les propietats textuals.

▪ Dominar el sistema lingüístic i la justificació del seu ús.

▪ Dominar la correcció per fer textos breus expositius i argumentatius.

- Competència Logicomàtica. Aquesta fase té els següents objectius:

▪ Comprendre i resoldre activitats de numeració i càlcul, relació i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar.

▪ Resoldre problemes i situacions d’aplicació d’aquests continguts.

▪ Mostrar capacitat de raonar i analitzar críticament els resultats obtinguts.

Per assolir aquests objectius generals, el curs facilitarà eines als alumnes de manera que els puguin aplicar a la prova tant teòrics com pràctics. Donarem molta importància a la realització d’activitats pràctiques i als simulacres d’exàmens amb proves d’anys anteriors.

Podeu sol·licitar més informació al centre.