Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Preparació en Prova d'Aptitud Personal (PAP) MESTRES

                                                                  

Les proves PAP de MESTRES estan dirigides a aquells alumnes que volen accedir al Grau en Magisteri de qualsevol universitat de Catalunya.

Estan dirigides a valorar el nivell dels futurs docents i és obligatòria per poder accedir a aquestes carreres.

Les proves es fan a l'abril. Per això, CENAP ofereix la preparació a les proves de manera virtual, a través del nostre campus. 

Presentació a la prova ordinària de l'abril:

 • Calendari del curs: de l'1 d'octubre de 2021 al 31 de març de 2022
 • Matrícula: S'obrirà cada mes una convocatòria. Es recomana invertir un mínim de 3 mesos en el curs.
 • Modalitat: online.

Hi ha la possibilitat de realitzar classes presencials en grups reduïts per practicar exàmens. A partir del 10 de gener es realitzaran els dimecres de 10h a 13h.

  Presentació a la prova extraordinària de juliol:

  • Calendari del curs: del 27 de juny al 14 de juliol de 2022
  • Matrícula: A partir del dia 16 de maig de 2022
  • Modalitat: grups reduïts presencials en horari de tardes de 15:30h a 18:30h de dilluns a dijous

  La prova consisteix en dues parts amb els següents objectius:

  * Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCIRC).

  - Comprendre textos i interpretar la seva informació.

  - Elaborar textos a partir d'un tema donat o d'actualitat.

  - Composar textos amb les propietats textuals.

  - Dominar el sistema lingüístic i la justificació del seu ús.

  - Dominar la correcció per fer textos breus expositius i argumentatius.

  * Competència Logicomatemàtica (CLOM)

  - Comprendre i resoldre activitats de numeració i càlcul, relació i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar.

  - Resoldre problemes i situacions d'aplicació d'aquests continguts.

  - Mostrar capacitat de raonar i analitzar críticament els resultats obtinguts.


  Per assolir aquests objectius generals, el curs facilitarà eines als alumnes de manera que els puguin aplicar a la prova tant teòrics com pràctics. Donarem molta importància a la realització d’activitats pràctiques i als simulacres d’exàmens amb proves d’anys anteriors.

  CALENDARI DE MATRICULACIÓ I DIA DE LA PROVA PAP 2022

  Convocatòria ordinària

  • Matrícula: del 7 al 15 de febrer de 2022
  • Dia de la prova: 2 d'abril de 2022

  Convocatòria extraordinària

  • Matrícula: del 13 al 23 de juny de 2022
  • Dia de la prova: 15 de juliol de 2022

  Superació de les proves PAP

  La qualificació final de la PAP és Apte o No apte. La PAP es considera superada quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquessta qualificació final s'obté de la mitjana aritmètica d'ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida.

  Podeu tenir més informació al següent enllaç http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/#bloc6