Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Preparació en Prova d'Aptitud Personal (PAP)

Les proves PAP estan dirigides a aquells alumnes que volen accedir al Grau en Magisteri de qualsevol universitat de Catalunya.

Estan dirigides a valorar el nivell dels futurs docents i és obligatòria per poder accedir a aquestes carreres. La prova consisteix en dues parts:

- Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCIRC). Aquesta fase té els següents objectius generals:

▪ Comprendre textos i interpretar la seva informació. ▪ Elaborar textos a partir d’un tema donat o d’actualitat. ▪ Composar textos amb les propietats textuals. ▪ Dominar el sistema lingüístic i la justificació del seu ús. ▪ Dominar la correcció per fer textos breus expositius i argumentatius.

- Competència Logicomàtica. Aquesta fase té els següents objectius:

▪ Comprendre i resoldre activitats de numeració i càlcul, relació i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar. ▪ Resoldre problemes i situacions d’aplicació d’aquests continguts. ▪ Mostrar capacitat de raonar i analitzar críticament els resultats obtinguts.

Per assolir aquests objectius generals, el curs donarà eines als alumnes de manera que els puguin aplicar a la prova tant teòrics com pràctics. Es donarà molta importància a la realització d’activitats pràctiques i als simulacres d’exàmens amb proves d’anys anteriors.

Les proves es faran al juny o al setembre i cal haver superat les PAU. Per això, CENAP ofereix la preparació a les proves en dos moments del curs:

Per presentar-se a la prova de juny (GRUP 5)
Del 7 al 30 de maig de 2018

Per presentar-se a la prova de juliol (GRUP 6)
Del 2 al 18 de juliol de 2018

CURS 2018-2019

Per presentar-se a la prova de juny 
Del 4 de maig a 8 de juny de 2019 (Dissabtes de 10h a 13h)

Per presentar-se a la prova de juliol 
Del 1 al 20 de juliol de 2019 (de dilluns a divendres de 10h a 12h)

Podeu sol·licitar més informació al centre.